Regulamin sklepu internetowego

Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem sklep.technomed.pl realizuje Technomed Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-187), ul. Templińska 65A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000431559, o kapitale zakładowym 40000,00 PLN, NIP PL7792407688, REGON 302200567.

§1.  Definicje

Kupujący – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

 1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
 2. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

Sprzedawca – Technomed Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-187), ul. Templińska 65A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000431559, o kapitale zakładowym 40000,00 PLN, NIP PL7792407688, REGON 302200567.

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://sklep.technomed.pl/

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§2.  Postanowienia wprowadzające

 1. Właścicielem sklepu internetowego  jest Technomed Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-187) przy ul. Templińska 65A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000431559, o kapitale zakładowym 40000,00 PLN, NIP PL7792407688, REGON 302200567.
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
         Urządzenie z dostępem do Internetu
         Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies, JavaScript oraz Flash.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 4. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w pkt.2, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 7. Każda transakcja będzie potwierdzana fakturą VAT.
 8. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.
 9. Umowy w Sklepie zawierane są w języku Polskim.
 10. Wszystkie Produkty dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Za wszelkie wady produktu odpowiada Technomed Sp. z o.o.
 11. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie Klient biznesowy (B2B), który posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 12. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Kupującym w sklepie internetowym nie może być Klient indywidualny.
 13. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby podane opisy i parametry zamówionych towarów były zgodne z rzeczywistością.
 14. Złożenie zamówienia na stronie http://sklep.technomed.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego Regulaminu.

§3.  Kontakt

 1. Adres Sprzedawcy : ul Templińska 65A, 60-187 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@technomed.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 61 624 26 69
 4. Numer fax Sprzedawcy: +48 61 624 29 45
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 77 1560 0013 0000 1140 0006 3939

§4.  Składanie zamówienia

 1. Kupującemu przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia tylko po wcześniejszym telefonicznym kontakcie ze Sprzedającym i pisemnym potwierdzeniu, jednak może to nastąpić tylko i wyłącznie przed wysyłką towaru do Kupującego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli dane wprowadzone przez Kupującego do formularza rejestracyjnego będą niepełne lub nie będą spełniały pkt 8-12  §2 Regulaminu. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oznacza zgodę na przesłanie dokumentu sprzedaży oraz korespondencji dotyczącej zamówienia w formie elektronicznej.

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

       1) Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

       2) Następnie z widoku Koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.

       3) Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego

       4) Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

      

§5.  Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

        1) Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

        2) Kurier DHL - przesyłka ubezpieczona.

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Termin dostawy zamówienia wynosi od 1 do 60 dni licząc od daty złożenia prze kupującego zamówienia. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail. 

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

        1) Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

        2) Bezpieczne płatności online realizowane przez Dotpay.pl:

 •          Karty płatnicze
 •          Przelewy transferowe i e-przelewy

Po zatwierdzeniu Koszyka Klient zostaje przekierowany do strony Dotpay.pl, gdzie wybiera sposób płatności elektronicznej a następnie do strony logowania swojego banku. Pola przelewu uzupełnione są automatycznie według zamówienia, a przelew wymaga jedynie zatwierdzenia przez posiadacza konta. Po zatwierdzeniu transakcji Klient ma możliwość bezpośredniego powortu do Sklepu  i sprawdzenia szczegółów zamówienia. Zapłata w systemie Dotpay.pl stanowi jednocześnie potwierdzenie zamówienia.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§6.  Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu zamówionych produktów do wysyłki do Kupującego lub do odbioru osobistego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki i wystawienia faktury VAT.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 60 dni.
 3. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu jej potwierdzenia z serwisu Dotpay.pl .
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego lub wskaże termin odbioru osobistego.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jej otwarcia.

§7.  Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia
  •          W którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru.
  •          W którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Templińska 65A, 60-187 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§8.  Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu.

§9.  Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Żądać usunięcia wady
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2 Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na adres ul. Templińska 65A, 60-187 Poznań.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, dostępna jest w opisie produktu w Sklepie
 4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami – na podstawie art. 558 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu, Kupujący może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz inspektoratów znajduje się tutaj:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  • Internetowej platwormy ODR dostępnej pod adresem:
   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10.      Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę znajdują się sekcji "Polityka Prywatności" w Sklepie.

§11.      Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

§12.      Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Kupujący może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sklep Technomed
ul. Templińska 65A, 60-187 Poznań, adres e-mail: sklep@technomed.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru............................................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta(ów)............................................................................................................
- Adres Konsumenta(ów)…….....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

- Nr rachunku bankowego konsumenta....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.